Links

Fantom

Getting started on Fantom Opera

Network Details

Thao tác thêm mạng Fantom Opera vào ví Metamask Network Name: Fantom Opera New RPC Url: https://rpcapi.fantom.network ChainID: 250 Symbol: FTM Block Explorer URL: https://ftmscan.com
Detailed instructions in the link below
Cũng như các mạng khác, bạn cũng cần có một ít FTM ban đầu để trả phí gas.
Only Opera network FTM will work. ERC-20 must be converted.

You're up and running!

Dưới đây là video hướng dẫn cụ thể: