Links

Avalanche

Chi tiết mạng lưới

Điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là thêm mạng lưới vào ví Metamask: Network Name: Avalanche Network New RPC Url: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc ChainID: 0xa86a Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/
Một khi bạn có mạng lưới thích hợp bạn cần đồng bản vị AVAX để thực hiện giao dich đầu tiên. Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết.

How to buy $ELK on the Avalanche chain?